кантрольна-вымяральныя матэрыялы па беларускай мове 5-9 класс

Ссылка:

http://nyl.acax.dolevku.ru/engine/t.php?q=кантрольны пераказ тэксту бяроза&uri=f93343692549e8400b47eaa334521a44

Пераказ: Рака Бяроза - Экзаменационные изложения и пересказы для 9 класса по белорусскому языку. 17 мар 2010 ... Пры правядзенні пісьмовага экзамена па беларускай мове за курс сярэдняй школы будуць выкарыстаны тэксты з дадзенага зборніка 2009 і 2010 гадоў выдання. Матэрыялы дапаможніка таксама будуць карысны вучням пры падрыхтоўцы да экзаменаў на працягу ўсяго навучальнага года. Зборнік змяшчае тэксты ўсіх відаў навучальных і кантрольных пераказаў, якія прадугледжаны для напісання ў 5-9 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. У пачатку дапаможніка пададзены падрабязны метадычны каментарый па правядзенні навучальных і ... Са змроку вырысоўваліся стромкія камлі асін, скрыўленыя бярозы. Паміж іх выступалі зламаныя бу рай, расшчэпленыя абломкі дрэў і спілаваныя пні з белымі круглымі шапкамі. Там-сям былі раскіданы прыгожа скругленыя снежныя курганкі . Снег, працяты марозам, хрустка скрыпеў пад нагамі мужчын. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА. Адукацыйнае значэнне прадмета «Беларуская мова» на ІІІ сту- пені агульнай сярэдняй адукацыі акрэсліваецца функцыямі мо- вы ¢ грамадстве. Мова выступае асно¢ным сродкам чалавечых зносін і пазнання рэчаіснасці. Карыстаючыся мовай, асоба засвой- вае формы ... 15 июл 2016 ... Кантрольны падрабязны пераказ тэксту. Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці словазлучэнняў у разгортванні тэмы, афармленні ..... Песня «Вы шуміце, бярозы...» (сл. Н. Гілевіча); «Аксамітавы вечар»: кампакт-дыск; «Нашы песні»: кампакт-дыск (ансамбль. «Сябры»). Вокл. мяккая. 224 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-19-1354-7. Арт. 21964. Выданне ўключае дыктанты і пераказы розных відаў, а таксама метадычныя каментарыі па іх правядзенні. Пададзеныя ў дапаможніку тэксты маюць пазнавальную і навучальную каштоўнасць, характарызуюцца багаццем і выразнасцю ... Пераказ: Рака Бяроза - Экзаменационные изложения и пересказы для 9 класса по белорусскому языку. Кантрольны падрабязны пераказ тэксту Бяроза ( 8 кл.) Кантрольная тэставая работа ( 8 кл.) Кантрольныя тэставыя заданні на паўтарэнне вывучанага ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.) Кантрольны падрабязны ...

■トラックバック

Profile

nyl.acax.dolevku.ru

Author:nyl.acax.dolevku.ru
кантрольны пераказ тэксту бяроза
Кантрольны падрабязны пераказ тэксту Бяроза ( 8 кл.) Кантрольная тэставая работа ( 8 кл.) Кантрольныя тэставыя заданні на паўтарэнне вывучанага ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.) Кантрольны падрабязны ...

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • l Падрыхтуйце вусны пераказ тэксту. 28. Падрыхтуйце ...... Хай бы ён пад- рыхтаваў пераказ. Ён падрыхтаваў бы пераказ, каб папрацаваў над тэкстам як належыць. 71. Прачытайце. Вызначце стыль ³ галоўную думку тэксту. .... бярозы, пацямнела вада ¢ рэчцы, духата ¢ паветры зрабілася густая, застылая.

Link

1. Доктар Яраш стаяў на даху веранды і свістаў, залажыўшы пальцы ў рот. Свістаў так, што здавалася, з дубоў пасыплецца лісце. У блакітнай бездані неба ўзнімалася чарада чаграшоў. Галубы кружылі над дачай. У « мікалаеўскіх чырвоных» гарэлі крылы. Раптам чараду быццам знесла ветрам : міг - і яна ...

Friend request form


20170405220916

/ / Template design by:cubebox
Copyright (c) nyl.acax.dolevku.ru All Rights Reserved.